Aktien

Aktien

Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.

Aktiekapital

I bolaget finns det 6 539 031 aktier med ett kvotvärde om 0,18 kronor. Aktiekapitalet uppgår till 1  177 025,58 kronor.

Teckningsoption TO1

INTUITIVE AERIAL RÄKNAR OM TECKNINGSVILLKOR AVSEENDE UTESTÅENDE TECKNINGSOPTIONSPROGRAM TO1

Efter genomförd företrädesemission i januari 2016 har Styrelsen beslutat att genomföra justering av villkoren för utestående optionsprogram TO1 i enlighet med gällande optionsvillkor. Justeringen innebär att varje teckningsoption av serie 1 medför rätt att under tiden från och med den 1 februari 2016 till och med 31 mars 2016 teckna 0,51 aktier till priset 12,76 kr per aktie.

Läs mer
Uppdaterade optionsvilkor

Teckningsoption TO2

Personaloptioner

Förutom teckningsoption TO1 finns ett utestående teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare eller personal. Detta beslutades vid årsstämman den 25 juni 2014 och omfattar 118 750 optioner (justerat för split) där varje option ger rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 7,20 kronor per aktie under tiden 26 juni 2017 till och med den 1 augusti 2017. Utspädningen kan utifrån detta komma att bli ca 2,8 % vid full teckning.

Kapitalstruktur och ägarbild

Större ägare, styrelsens och ledande befattningshavares innehav i Bolaget enligt senast kända förhållanden, enligt den förda aktieboken framgår av nedanstående uppställning.

Ägarförteckning per den 28 februari 2017.

ÄGARE ANTAL AKTIER PROCENTANDEL
Jonas Lindqvist (privat och via bolag) 748 943 11,45 %
ALMI Invest AB 520 825 7,96 %
ALMI Invest Östra Mellansverige AB  375 000 5,73 %
Blue Carrot AB (Mårten Svanfeldt) 331 025 5,06 %
Avanza Pension 322 838 4,94 %
KEMC AB (Kenth Ericson) 243 565 3,72 %
Torkel Danielsson  148 325 2,27 %
LEK AB (Leif Erlandsson) 132 720 2,03 %
Handelsbanken LIV 105 000 1,61 %
Robin Kahlbom (privat och via bolag) 89 050 1,36 %
TP Games AB (Tommy Palm)  83 325 1,27 %
Dan Kjellander 74 847 1,14 %
Nordnet Pensionsförsäkringar 71 238 1,09 %
Övriga ägare 3 269 942 50,01 %
SUMMA 6 539 031 100,0 %

Handel med aktien

Intuitive Aerial AB (publ)s aktier och teckningsoptioner handlas på Nasdaq Stockholm First North sedan den 13 januari 2015.

Bolagsbeskrivning inför upptagande till handel på Nasdaq Stockholm First North

Aktien
Kortnamn: INTU
ISIN-kod: SE0006504353

First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser

G&W Fondkommission är utsedd till Certified Adviser.

G&W Fondkommission,
111 43 Stockholm

gwfondkomission_logo.png