Styrelse och revisor

Styrelsens arbetsformer

Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse. Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigat sig att följa denna. Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag.

Peter Ahlgren Styrelselordförande

Driver idag sitt eget bolag Triple 8 AB som främst jobbar med kinesiska förvärv och investeringar. Ahlgren har haft ledande internationella roller inom Alfa Laval, Gambro och Cardo koncernerna och har även haft VD roller i USA, Hamburg,Hong Kong och Kina. Ahlgren har också haft flera Ordförandeskap i noterade teknik bolag samt styrelseuppdrag i USA och Asien. Född 1950.

Leif Erlandsson Styrelseledamot

Har verkat som delägare och VD i globalt verksamma teknikföretag som Innovativ Vision AB och CybAero och besitter en bred internationell kompetens. Erlandsson har dessutom varit grundare och delägare inom varierande teknikområden och arbetet som affärscoach vid inkubatorerna LEAD och Wahlink i Linköping. Leif Erlandsson är civilekonom i Internationell ekonomi vid Linköpings Universitet. Född: 1958

Kenth Ericson Styrelseledamot

Entreprenör. Har grundat och drivit flera företag med stark tillväxt inom främst IT sektorn. Flera har förvärvats av internationella aktörer. Ericson har lång erfarenhet av professionellt styrelsearbete i teknikbaserade företag. Född: 1953

Rolf Schytt Styrelseledamot

Rolf Schytt är sedan 16 maj 2016, VD på CybAero AB. Schytt har sedan 2014 varit engagerad i CybAero som operativ chef och tillförordnad VD. Dessförinnan har Schytt verkat som operativ chef vid Ocean Modules Sweden AB (som utvecklar obemannade ubåtar), som VD vid Expander System Sweden AB (2009-2013), VD Motalaverken AB (2006-2009) samt VD Animex AB (2002-2006). Vidare har Schytt arbetat i ledande befattningar med produktutveckling och produktion inom olika branscher. Född: 1960

Robert Söderlund Revisor

Revisor är Robert Söderlund, verksam vid PwC i Norrköping, auktoriserad revisor och medlem i FAR.